Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 06/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 06/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Тонери и кертриџи

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за трговија и услуги АПОЛО Ратко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.06/2018(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.