Состанок на техничко ниво во врска со имплементацијата на ЛИДАР проектот

Состанок на техничко ниво во врска со имплементацијата на ЛИДАР проектот

Денеска, 23 јануари, беше одржан состанок на техничко ниво, во врска со имплементацијата на ЛИДАР проектот. На работниот состанок помеѓу претставниците на Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и Норвешката агенција за картографија (Statens kartverk) беа презентирани работата на АКН, како и работата на Норвешката агенција за картографија, посебно за делот на проектот со кој треба авионски да биде снимена територијата на Република Македонија.

Потоа, беше разгледан работниот план за снимањето и процедурата за контрола на квалитетот на добиените податоци.

Во вториот дел од работниот состанок беа разгледани можностите за проширување на соработката помеѓу Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија и Норвешката агенција за картографија.