Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 90/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 90/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Провизија за промет преку ПОС терминал со набавка на хартија за ПОС терминали

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)

Име на носителот на набавката: Универзална Инвестициона Банка АД Скопје Universal Investment Bank AD Skopje

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.90/2018(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.