Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 232/2018 – дел 4

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 232/2018 – дел 4

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за поправка и одржување на ПП опрема (сервисирање) на ПП инсталација, ПП апарати, громобранска инсталација и систем FM 200 со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за одржување и поправка

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија и услуги СИГУРНОСТ-ДП ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.232/2018 – дел 4(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.