Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 02/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 02/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариски материјал

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија и услуги ГРАФОТЕКС ДОО увоз-извоз Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.02/2018 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.