Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 86/2018 – дел 2

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 86/2018 – дел 2

Предмет на договорот за јавна набавка:

Теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Други услуги кои не се опфатени во член 2 од оваа уредба (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма)

Име на носителот на набавката: Друштво за геодетски работи, проектирање, инженеринг и консалтинг ГЕО КАЕВСКИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.86/2018 – дел 2(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.