Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 91/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 91/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Обука за картографска обработка на податоци

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 24 Образовни услуги и услуги за стручно усовршување

Тендер бр.91 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.