Објава бр.2/2018 за продажба на движни ствари – патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Објава бр.2/2018 за продажба на движни ствари – патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Предмет на продажба со електронско јавно наддавање се движни ствари – патнички моторни возила.

Право на учество на електронското јавно наддавање имаат сите домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со право на сопственост на движни ствари на територијата на Република Македонија согласно законските прописи.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страна: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Целоснота објава е достапна на следниов линк.