Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 74/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 74/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Oдржување на податочен центар на продукциска и дистрибуциска околина и мрежна опрема

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Тендер бр.74 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.