Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 26/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 26/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на ЕСРИ лиценци (во времетраење од 3 години)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.26 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.