Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Соопштение за одржување на обука наменета за овластени геодети

Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија
ја организира четвртата обука  за 2018 година, наменета зa овластените геодети, на следниве теми:


I. 
Измени на Законот за катастар на недвижности

Презентери :
1. Соња Димова – државен советник за геодетски работи во АКН;
2. Сања Волканова Златановска – државен советник за геоматика во АКН;

II. Трансформација на координати

Презентер :
1. Сречко Тасевски – Раководител на Одделение за геодетски работи за посебни намени,
државна граница и катастарско класирање на земјиштето;

Обуката ќе се одржи во М6 – Едукативен центар, на 14 декември (петок) 2018 година.
Целосното соопштение и агенда се достапни на  следниов линк.