Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 68/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 68/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:
Услуги за поправка на машини за фотокопирање (одржување и сервис на копир апарати)

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Тендер бр.68 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.