Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 85/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 85/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Антивирусно решение (за времетраење од 3 години)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, промет и услуги КАБТЕЛ ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.85/2018 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.