Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 164/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 164/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги од агенции за привремени вработувања

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 22 Услуги за привремено вработување (освен услугите кои се однесуваат на договорите за вработување)

Тендер бр.164 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.