Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 30/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 30/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на лиценци за Oracle SE

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.30 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.