Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 123/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр. 123/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Огревен материјал – Дрва

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: ЈП Македонски шуми п.о – Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.123/2018 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.