Известување за склучен договор за јавна набавка бр.116/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.116/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Адаптивно/превентивно одржување (наградба) на НИПП геопортал

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, промет и услуги ГДи експорт-импорт ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.116 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.