Известување за склучен договор за јавна набавка бр.181/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.181/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на “One Stop Shop” портал на АКН

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Информатички и поврзани услуги

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, промет и услуги ГДи експорт-импорт ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.181 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.