Известување за склучен договор за јавна набавка бр.12/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.12/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Релативен гравиметар

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за геодетски работи ГЕО ИНГ ДОО експорт-импорт Делчево

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.12/2018 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.