Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 57/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 57/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување и поправка на пасивна компјутерска мрежа со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Тендер бр.57 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.