Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 67/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 67/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Комуникациски услуги-изнајмување на ВПН линии

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги

Тендер бр.67 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.