Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 09/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 09/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Изнајмување кафемати

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Изнајмување без опција за купување на стоките

Тендер бр.09 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.