Известување за склучен договор за јавна набавка бр.19/2018 – дел 1

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.19/2018 – дел 1

Предмет на договорот за јавна набавка:

Дигитални сертификати за електронски потпис, временски печат

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: КЛИРИНШКА КУЌА КЛИРИНШКИ ИНТЕРБАНКАРСКИ СИСТЕМИ АД Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.19/2018 – дел 1(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.