Известување за склучен договор за јавна набавка бр.22/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.22/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Енергенси – нафта и нафтени деривати – масло за горење – екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница Пласница

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.22/2018(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.