Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 90/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 90/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Провизија за промет преку ПОС терминал со набавка на хартија за ПОС терминали

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 6 Финансиски услуги, и тоа: осигурителни услуги и банкарски и финансиски услуги (освен услугите во врска со издавањето, тргувањето или преносот на хартии од вредност или други финансиски инструменти, брокерските услуги и услугите на Народна банка на Република Македонија и услугите кои за предмет имаат купување или изнајмување земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од истите, освен при доделувањето на договори за јавна набавка на финансиски услуги поврзани со договорите за купување или изнајмување)

Тендер бр.90 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.