Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.65/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.65/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Сервисирање на моторни возила со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Тендер бр.65 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.