Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.66/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.66/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за поправка и одржување на инсталации на објекти, електрични инсталации, систем за вентилација, хигиено-техничко одржување на простори, климатизери и централна климатизација и инсталација за топловодно греење со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Тендер бр.66 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.