Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.71/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.71/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Транспорт на стоки

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 2 Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18)

Тендер бр.71 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.