Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.04/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.04/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Средства за одржување на хигиена

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.04 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.