Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.232/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.232/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за поправка и одржување на ПП опрема (сервисирање) на ПП инсталација, ПП апарати, громобранска инсталација и систем FM 200 со набавка на резервни делови

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и поправка

Тендер бр.232 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.