Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.79/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.79/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 16 Услуги за отстранување на отпадни води и на смет; санитарни и слични услуги

Тендер бр.79 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.