Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.78/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.78/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Стручни обуки за информатички технологии

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 24 Образовни услуги и услуги за стручно усовршување

Тендер бр.78 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.