Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.103/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.103/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Канцелариска хартија

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.103 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.