Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.70/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр.70/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Поштенски услуги – брза пошта

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 4 Услуги за копнен и воздушен транспорт на поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18)

Тендер бр.70 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.