Прилог – Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.86/2018

Прилог – Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.86/2018

Број на оглас за кој се однесува прилогот: 86/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:
Теренско прибирање на податоци за улици и куќни броеви

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Прилог – Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка бр.86/2018 (.pdf)

Прилогот е објавен и на следниов линк.