Известување за склучен договор за јавна набавка бр.20/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.20/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Адаптивно/превентивно одржување на Е-КАТ

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката:

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.20/2018(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.