Известување за склучен договор за јавна набавка бр.53/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.53/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Колокација на продукциона околина

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Информатички и поврзани услуги

Име на носителот на набавката: Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.53/2018(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.