Известување за склучен договор за јавна набавка бр.18/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.18/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на апликација за теренско прибирање на податоци за воспоставување адресен регистар

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Информатички и поврзани услуги

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, промет и услуги ГДи експорт-импорт ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.18/2018(.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.