Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 116/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 116/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Адаптивно/превентивно одржување (наградба) на НИПП геопортал

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.116 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.