Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 19/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 19/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Дигитални сертификати за електронски потпис, временски печат

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.19 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.