Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 48/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 48/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Печатење и коричење на атлас на карти за државна граница на Република Македонија

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 15 Издавачки и печатарски услуги на договорна основа или со надомест

Тендер бр.48 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.