Известување за склучен договор за јавна набавка бр.41/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.41/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Авионски билети и услуги за хотелско сместување

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Хотелски и угостителски услуги

Име на носителот на набавката: Друштво за туризам, трговија и услуги НОА ТУРС ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.41 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов  линк.