Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 46/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 46/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на ДМС

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани
услуги

Тендер бр.46 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.