Известување за склучен договор за јавна набавка бр.43/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.43/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување хигиена на деловни објекти

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Услуги за чистење на објекти и услуги за управување до имот

Име на носителот на набавката: Друштво за производство,трговија,посредување и услуги БАПАЛ Благој ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.43 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.