Известување за склучен договор за јавна набавка бр.84/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.84/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Набавка на ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS – RAC лиценци

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Трговско друштво за производство, промет и услуги ГДи експорт-импорт ДООЕЛ Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.84 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.