Известување за склучен договор за јавна набавка бр.15/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.15/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Одржување на лиценци за Oracle EE

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Име на носителот на набавката: Друштво за истражување и развој во техничките и технолошките науки УЛТРА ДОО Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.15 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.