Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 75/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 75/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на апликација за кол центар

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 1 Услуги за одржување и
поправка

Тендер бр.75 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.