Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 20/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 20/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Адаптивно/превентивно одржување на Е-КАТ

Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување

Тендер бр.20 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.