Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 18/2018

Оглас за доделување на договор за јавна набавкa бр. 18/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Превентивно одржување на апликација за теренско прибирање на податоци за воспоставување адресен регистар

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 7 Информатички и поврзани услуги

Тендер бр.18 (.pdf)

Огласот е објавен и на следниов линк.