Известување за склучен договор за јавна набавка бр.31-/2018

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.31-/2018

Предмет на договорот за јавна набавка:

Услуги за безбедност (обезбедување на објекти)

Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Истражни и безбедносни услуги, освен услуги за транспорт со блиндирани возила

Име на носителот на набавката: Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје

Известување за склучен договор за јавна набавка бр.31 (.pdf)

Известувањето е објавено и на следниов линк.